A faluról
Önkormányzat
Események
Vállalkozói lap

Tájékoztató pályázatokról

   

Bodmér

A Vértesi Natúrparktól keletre található apró - mindössze négy utcából álló - település ismertetőjegye, hogy a németlakta községek közé ágyazva, a történelem viharait is túlélve megmaradt színtiszta magyar falunak. Takaros, családias hangulatú környezet várja az ide látogatókat.

A falu első írásos említése 1311-ből származik. Kiemelkedő történelmi emlék a Pusztatemplom, amelynek elsősorban malomépítésre széthordott köveiből a temetőnél látható még néhány. A temetőtől a Porkolábi szőlők felé vezető út mentén egy pár száz ölnyi sáncnak a nyomát lehet felfedezni. A kultúrtörténeti értékek körébe tartozik a református templom, a Millenniumi emlékszobor, valamint az I. és a II. világháborús emléktáblák.

A települést a Bodméri-víz szeli ketté, mely a faluképet különösen széppé és vonzóvá teszi. A patak partja, a források környéke kellemes kikapcsolódást kínál az arra járóknak. A temető feletti hegyoromról csodálatos kilátás nyílik a Vértesre és a Váli-völgyre.

Forrás: vertesinaturpark.huADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Aktuális hírek

Hirdetmény


07507050 vadászterület tulajdonosi gyűlés határozatai
Választási határozatok


Bodmér Község HVB 3/2024. (IV.23.) számú határozata Pej Mihály képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről


Bodmér Község HVB 4/2024. (IV.23.) számú határozata Kiss László képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről


Bodmér Község HVB 5/2024. (IV.23.) számú határozata Katona László polgármester-jelölt nyilvántartásba vételéről


Bodmér Község HVB 6/2024. (V.2.) számú határozata Rácz-Szabó Antal képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről


Bodmér Község HVB 7/2024. (V.2.) számú határozata Rattesid Nikolett képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről


Bodmér Község HVB 8/2024. (V.2.) számú határozata Gáspár Rudolfné képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről


Bodmér Község HVB 9/2024. (V.2.) számú határozata Décsei-Gáspár Barbara képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről


Bodmér Község HVB 10/2024. (V.2.) számú határozata Pohlmüllner Tamás képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről


Bodmér Község HVB 11/2024. (V.6.) számú határozata a képviselő-jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjérőlHULLADÉKNAPTÁR 2024

A képre kattintva jobb egérgombbal a "Kép megnyitása új lapon" menüpontot választva a táblázat nagyítható


BELTERÜLETEN AVAR- ÉS ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSE


1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

a levegő védelme
Kt. 22. § (1) A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára.
(2) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli.
(3) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.

helyi önkormányzatok feladatai
Kt. 48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

a levegő védelmének általános szabályai
4. § Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

diffúz forrásra vonatkozó szabályok
27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet. (2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad. (3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
j
ogkövetkezmények
34. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
(2) A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során
a) a mulasztás körülményeit,
b) a kötelezettségszegés súlyosságát, és
c) a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését veszi figyelembe.
(4) A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti körülmények mérlegelésével a bírság összegét kötelezettségszegésenként legfeljebb 75%-kal csökkentett összegben állapíthatja meg.

levegőtisztaság-védelmi ügyekben eljáró hatóságok
36. § (1) A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja.
(2) A járási környezetvédelmi hatóság
a) a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
b) az összesen 140 kWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,
c) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,
d) a nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és
e) a nem gazdálkodó szervezet által működtetett diffúz légszennyező forrással
kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon.

9. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
18. Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése; 300 000 Ft

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Összegzés:

2021. január 1-jétől az avar- és zöldhulladék égetése országosan tilos (környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény) – mindössze a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idejére kaptak az önkormányzatok engedményt a tiltás bevezetésére (549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet). Úgy hihettük volna, hogy a veszélyhelyzet megszűntével ez is változik, de mégsem: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2021. decemberi módosítása értelmében a belterületen történő égetés szabályozása önkormányzati hatáskörben marad a koronavírus miatti veszélyhelyzet után is!


A képre jobb gombbal kattintva, a "kép megnyitása új lapon" lehetőséget válsztva a kép nagyítható


BURSA PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény iránti kérelem (gáz szolgáltatáshoz)


A kérelmet csak személyesen, postai úton vagy ügyfélkapun lehet benyújtani. Kérjük alaposan olvassák el a tájékoztatót, hogy mi minősül külön lakrésznek, mert ha benyújtják a kérelmet, időpont egyeztetés történik és helyszíni szemle következik, hogy a leírtak a valóságnak megfelelnek-e. Érdeklődni: 06-30-243-34-68

-Kérelem - Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény iránt


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL


Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére
- 2022.Számlálóbiztos jelentkezési lap
 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2020. szeptember 28-án (hétfő) 15.30 órai kezdettel
  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  Napirend:
  1. Polgármester beszámolója, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű határozat teljesüléséről, valamint az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 2. Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról 3. Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 8/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről 4. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosító okiratának és egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyása 5. A Bodmér 38/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 6. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz történő csatlakozásról szóló döntés 7. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás 8. Rendelkezés a települési környezetvédelmi alap felhasználásáról a környezet védelmének általános szabályairól” 9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról 10. Távközlési torony létesítés lehetősége 11. PLH Közvilágítási Kft. ajánlata, cégbemutató 12. Egyebek Bodmér, 2020. szeptember 17.  Katona László
  polgármester
 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2020. augusztus 24-én (hétfő) 15.30 órai kezdettel
  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  Napirend:
  1. Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről, és az igénylés feltételeit rögzítő rendeletről 2. Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 3. A Bodmér 38/7 és 38/10 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 4. A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés újrakötése a Bodmér 03/18 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában 5. Egyebek Bodmér, 2020. augusztus 17.  Katona László
  polgármester
  Tanulj velünk! Digitális szakadék csökkentése


 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2020. július 13-án (hétfő) 15.30 órai kezdettel
  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  Napirend:

  1. A polgármester tájékoztatója a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott döntésekről
  2. Polgármester beszámolója, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű határozat teljesüléséről, valamint az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
  3. Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  4. Az Bodmér Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadásáról
  5. Bodmér Község Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról
  6. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
  7. A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat elfogadása
  8. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása Az Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
  9. A Magyar Falu Program keretein belül MFP-KKE/2020. "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó „Rézsűkasza beszerzés” projekt gazdálkodó szervezet kiválasztásáról
  10. Bodmér 38/2, 38/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
  11. Károlyi Miklós önkormányzati ingatlan tartós hasznosításáról
  12. Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója Bodmér településen végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről
  13. Vörösmarty Mihály Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységéről szóló 2019. évi szakmai beszámoló
  14. Egyebek

  Bodmér, 2020. július 2.  Katona László
  polgármester


  Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala ügyfélfogadás

 • 2020.03.05. Egyenlő Bánásmód hatóság felhívása
 • IDE KATTINTVA letölthető!


 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2020. február 5-én (szerda) 18.00 órai kezdettel
  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  Napirend:

  1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
  2. A polgármester általi forrásfelhasználás mértékéről szóló rendelet elfogadása
  3. Bodmér Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei
  4. a Magyar Falu Program keretében a "Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása" című MFP-TFB/2019 kódszámú pályázaton gépjármű beszerzésére vállalkozó kiválasztásáról

  A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

  Bodmér, 2020. január 30.  Katona László
  polgármester

 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2020. január 29-én (szerda) 15.30 órai kezdettel
  nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (I.25.) rendeletének hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
  3. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
  4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
  5. A 172/2019. (XII. 11.) számú határozat módosításáról
  6. Aktuális ügyek

  A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

  Bodmér, 2020. január 22.  Katona László
  polgármester

 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2020. február 5-én (szerda) 17.00 órai kezdettel
  KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
  A közmeghallgatás helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :

  1. Beszámoló Bodmér Község Önkormányzatának 2019. évi munkájáról, tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és fejlesztési feladatairól
  2. Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2024) véleményeztetése

  Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közmeghallgatáson a helyi közügyeket érintően feltehetik kérdéseiket és javaslatokat tehetnek a képviselő-testületnek.


  Bodmér, 2020. január 22.

  Tisztelettel:

  Katona László sk.
  polgármester • HIRDETMÉNY!


 • Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Bodmér Község Önkormányzata elkészítette a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2024.) tervezetét.

  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

  A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezet (2019-2024. év) megtekinthető a település honlapján (www.bodmer.hu). Javaslatokat, véleményeket 2020. február 5-ig a hivatal@bodmer.hu címre küldhetik meg.

  Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezet innen letölthető  Bodmér, 2020. január 22.

  Tisztelettel:

  Katona László sk.
  polgármester
 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2019. december 11-én (szerda) 15.30 órai kezdettel
  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :


  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Bodmér község Településfejlesztési koncepciójának megállapításáról
  3. Alakuló ülés döntéseiről
  4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
  5. Az Önkormányzat 2019. évi III. negyedéves mérleg és október havi költségvetési jelentés adatairól szóló tájékoztatás
  6. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről
  7. 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervről
  8. TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00003 projekt keretében nem elszámolható költségek
  9. Falugondnoki Szakmai Program módosításáról
  10. Beszámoló a társulásban végzett feladatellátásról
  11. Aktuális ügyek

  Zárt:

  1. Szociális tüzifa kérelmek elbírálása

  A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!


  Katona László
  polgármester
 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2019. november 18-án (hétfő) 15.30 órai kezdettel
  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :


  1. A településrendezési eszközök végleges elfogadásáról
  2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotásáról
  3. Hulladékszállítási szerződés módosítása
  4. Víziközművek vagyonértékeléséről
  5. Aktuális ügyek

  A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a nyilvános ülésen megjelenésére számítok!

  Bodmér, 2019. november 15.

  Katona László
  polgármester

 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2019. október 24-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel
  tartja alakuló ülését, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :


  1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményeiről
  2. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele
  3. A polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt
  4. A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
  5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  6. A bizottság elnökének, tagjának megválasztásáról és nem önkormányzati képviselő bizottsági tag megválasztásáról és eskütételéről
  7. Alpolgármester megválasztása és eskütétele
  8. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
  9. Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, összeférhetetlenség és méltatlanság szabályairól, valamint a gazdasági programról
  10 Tájékoztató a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló Megállapodás felülvizsgálatáról
  11. Tájékoztató a helyi adókról
  12. Aktuális ügyek
  - ideiglenes falugondnoki megbízás
  - faluház gondnoki teendőiről
  - könyvtári szolgáltatás biztosítása
  A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a nyilvános ülésen megjelenésére számítok!

  Bodmér, 2019. október 22.

  Katona László
  polgármester


 • Választási hírek 2019. - Kattintson a képre a tudnivalókért!

 • Választás 2019

 • 2019.10.07. Bursa Hungarica pályázat
 • IDE KATTINTVA letölthető!


 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2019. szeptember 25-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel
  nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :


  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzat rendelet módosításáról
  3. Az Önkormányzat 2019. I. féléves költségvetési és mérleg adatairól szóló tájékoztatás
  4. A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatala – véleményezési szakasz lezárásáról
  5. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
  6. Gyermekek szünidei étkeztetéséről
  7. Belső ellenőrzési utóellenőrzésről
  8. Aktuális ügyek

  A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

  Bodmér, 2019. szeptember 20.  Katona László sk.
  polgármester

 • 2019.09.18. Bodmér településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata -Elfogadásra ajánlott dokumentáció
 • IDE KATTINTVA letölthető!

 • Kormányablak rendkívüli nyitvatartási rendje az önkormányzati választások hétvégéjén

 • Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

  2019. október 13-ai helyi önkormányzati választásokkal

  összefüggésben a választásokon való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya az ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása, a korábban elkészült okmányok átvétele ügyekben rendkívüli nyitvatartási idővel áll az állampolgárok rendelkezésére az alábbiak szerint:

  2019. október 12. SZOMBAT 8.00 - 19.00
  2019. október 13. VASÁRNAP 7.00 - 19.00


  A rendkívüli nyitvatartási időben kizárólag a fenti ügyek intézésére van lehetőség.
  Kérjük, további információért forduljanak a Kormányablak Osztály ügyfélszolgálatához, ahol ügyfélszolgálati ügyintézőink készséggel állnak az Önök rendelkezésére a (22) 795-380 telefonszámon.

  Bicske, 2019. szeptember 18.

  Bicskei Járási Hivatal

 • Pénzügyi ügyintéző álláspályázat


 • Ide kattintva elérhető!

 • Falugondnok álláspályázat


 • Ide kattintva elérhető!
 • Pályázat


 • Tisztelt Lakosság!

  Bodmér Község Önkormányzata a tulajdonát képező két építési telek értékesítését hirdeti meg. Bővebb információ az alábbi linkre kattintva elérhető!

  Pályázat!!
 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2019. június 26-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel
  nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :


  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. A 2019. évi belső ellenőrzésről készült jelentésről
  3. A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolójáról
  4. Augusztus 20-i Falunap szervezése
  5. Autóbusz megálló melletti önkormányzati terület rendezéséről, a Magyar Sándor utca elején lévő betongyűrűk kicseréléséről
  6. Játszótéri eszközök felújítása
  7. Aktuális ügyek

  Zárt:
  1. Bodmér Község Díszpolgára kitüntető cím adományozása
  2. Kulturált Környezetű Lakóház elismerő cím adományozása  Bodmér, 2019. június 21.


  Katona László sk.
  polgármester
 • Európai Parlamenti választás bodméri jegyzőkönyve letölthetö:

 • Kattintson ide!


 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2019. május 29-én (szerdán) 15.30 órai kezdettel
  nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Rendőrség beszámolója Bodmér Község közbiztonságának helyzetéről
  3. Beszámoló 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  4. Tájékoztató a gyermekek nyári étkeztetéséről
  5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  6. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásáról
  7. A 2018. évi belső ellenőri összefoglaló jelentésről
  8. Tájékoztató a község köztisztasági helyzetéről
  9. Tájékoztató a kapubejárók létesítéséről
  10. Pályázati kiírás a 38/2 és 38/3 hrsz-ú telkek értékesítésére
  11. Önkormányzati kötelező feladatellátási pályázatról
  12. Tájékoztató az ingatlanok előtti közterületek tisztántartásáról
  13. Aktuális ügyek  Bodmér, 2019. május 24.


  Katona László sk.
  polgármester
 • Felhívás kitüntető címre történő javaslattételre


 • A Képviselő-testület 18/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete alapján "Bodmér település díszpolgára" kitüntető címet és "Kulturált környezetű lakóház" elismerő címet adományoz, melyre az ajánlásokat, javaslatokat 2019. június 20-ig írásban kérjük eljuttatni az Önkormányzati Hivatalba, vagy személyesen a polgármesternek. Bodmér település díszpolgára kitüntető cím olyan személy részére adományozható, aki a település gazdasági gyarapodását, további fejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését, annak tiszteletben tartását szolgáló, vagy a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek, akinek a személye, vagy tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Bodmér településhez. Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozható: a településen családi házzal, sorházi lakással, vagy egyéb lakással rendelkező magánszemély - beleértve az ingatlantulajdonost és más, az ingatlant egyéb jogcímen jogszerűen használó személyt - részére az ingatlan és környéke falusi környezetnek megfelelő, tiszta, rendezett állapotára, harmonikus, kulturált megjelenésére tekintettel. Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy környezetében van olyan személy, aki kiérdemelte valamelyik kitüntetést, saját szavaival néhány mondatban szíveskedjen leírni és beadni javaslatát. A díjak odaítéléséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt, átadásukra a Falunapi ünnepségen kerül sor.

  Bodmér Község Önkormányzata • Virág József Jácint Bodmér 662 hrsz ingatlanárverési hirdetménye

 • Kattintson ide!

 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2019. április 24-én (szerdán) 15.30 órai kezdettel
  nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Külterületek kaszálása, fűnyírása
  3. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásról
  4. A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről
  5. Aktuális ügyek

  Bodmér, 2019. április 18.


  Katona László sk.
  polgármester

 • Ülnökválasztás
 • Az ülnökválasztás Hirdetménye 

  Jelölő lap

  Jelölést elfogadó nyilatkozat


 • Haszonbérleti díj kifizetése


 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2019. március 27-én (szerdán) 15.30 órai kezdettel
  nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
  3. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról, ezen belül a 2018. évi adóhatósági munkáról
  4. Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztőségének beszámolója
  5. Csákvár II. számú háziorvosi körzet praxisjog betöltéséről
  6. Pünkösdi Egyház cigánymisszióval kötött Ellátási Szerződés módosításáról
  7. Kormányzati támogatás (15 millió) felhasználásáról
  8. Új utca elnevezéséről
  9. Pályázati kiírás a 38/2 és 38/3 hrsz-ú telkekre
  10. Gyepmesteri feladatellátásról
  11. Aktuális ügyek

  Zárt:
  1. 2019. évi ülnökválasztás

  Bodmér, 2019. március 22.

  Katona László sk.
  polgármester


 • Faluháza nagytermének bérleti díjáról


 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2019. február 27-én (szerdán) 15.30 órai kezdettel
  nyilvános ülést tart, melyre ezúton

  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

  Az ülés helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
  3. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióval kötött Ellátási Szerződés módosításáról
  4. Faluháza bérleti díjáról
  5. Beszámoló a kárpátaljai diákok táboroztatására nyújtott támogatás felhasználásáról
  6. Beszámoló a Bicskei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek nyújtott támogatás felhasználásáról
  7.Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft kérelméről, valamint a 2018. évben nyújtott tevékenységéről szóló beszámolóról
  8. GDPR Adatvédelemről
  9. Köztisztviselői illetményalapról
  10. Aktuális ügyek

  Bodmér, 2019. február 22.


  Katona László sk.
  polgármester


 • M E G H Í V Ó


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2019. február 6-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart

  melyre ezúton tisztelettel meghívom.

  A közmeghallgatás helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :

  1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
  2. Aktuális ügyek

  Bodmér, 2019. január 31.

  Katona László sk.
  polgármester


 • M E G H Í V Ó • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2019. január 30-án (szerda) 15.30 órakor

  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluház nagyterme, Bodmér, Vasvári Pál utca 58.

  Napirend:

  1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet benyújtása
  2. Iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről
  3. Orvosi ügyeleti ellátásról
  4. Alpha-vet Állatgyógyászati Kft. szerződésmódosításáról
  5. Bodmér Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról
  6. Tájékoztató a Körzeti megbízott kérelmével kapcsolatban
  7. Aktuális ügyek

  Bodmér, 2019. január 24.

  Katona László
  polgármester

 • Bodmér Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosítását rendelte el, mely keretében elkészült a véleményezési dokumentáció,
  amely IDE KATTINTVA elérhető! Az Önkormányzat várja véleményüket az epites@csakvar.hu címre!


 • Polgár Jánosné Dombi Róza hirdetménye

 • Kattintson ide!


 • M E G H Í V Ó • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2018. november 28-án (szerda) 15.30 órakor

  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluház nagyterme, Bodmér, Vasvári Pál utca 58.

  Napirend:

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
  3. Belső ellenőrzési ütemtervről
  4. Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről
  5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
  6. Beszámoló a társulásban végzett feladatellátásról
  7. Új utcanyitással kapcsolatos feladatokról
  8. Aktuális ügyek

  Zárt:
  1. Javaslattétel Fejér Megyei Kitüntető díjakra
  2. Szociális célú tüzifa támogatási kérelmek elbírálása

  Bodmér, 2018. november 23.

  Katona László
  polgármester

 • Kutakkal kapcsolatos lakossági tájékoztatás
 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) értelmében kutak építéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez, megszűntetéséhez vízjogi engedélyt, amennyiben a kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, úgy üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt kell kérni.

  A Vgtv. 29. § (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi az engedély megadásának feltételei fennállnak.

  Jegyző az engedélyező hatóság a kutak engedélyezésénél az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

  -  nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet
  -  a kút csak talajvizet és /vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel
  -  a kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni
  -  a vízlétesítmény ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé
  -  a kútra magánszemély kért engedélyt
  -  a vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítése érdekében történik
  -  a kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül

  A kérelem alapján a jegyző fennmaradási vagy üzemeltetési engedély ad ki attól függően, hogy a kút mikor létesült.

  Kérelem benyújtása: A kérelem formanyomtatványon keresztül nyújtható be (Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.)

  Engedélyező hatóság: Csákvár Város Jegyzője

  Eljárási illetéke: 3.000,- forint

  Fellebbezés elbírálására jogosult: Fejér Megyei Kormányhivatal


 • M E G H Í V Ó • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2018. október 31-én (szerda) 15.30 órakor

  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluház nagyterme, Bodmér, Vasvári Pál utca 58.

  Napirend:

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. A köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről
  3. Hó eltakarítási feladatra szerződés kötése
  4. Idősek és gyermekek karácsonyi támogatása
  5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
  6. Játszótéri eszközök felújításáról
  7. Csapadékvíz elvezetési feladatok megoldása I. ütem elnevezésű közbeszerzési eljárás előkészítéséről
  8. Aktuális ügyek

  Zárt:

  1. A köztisztviselők 2019. évi illetményéhez való hozzájárulásról


  Bodmér, 2018. október 26.

  Katona László
  polgármester

  M E G H Í V Ó


  Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
  2018. október 12-én (péntek) 11.00 órakor

  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluház nagyterme, Bodmér, Vasvári Pál utca 58.

  Napirend:
  1. Építési telkek ivóvíz- és szennyvíz csatorna közművének kiépítése
  2. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

  Bodmér, 2018. október 10.

  Katona László
  polgármester


 • Téli rezsicsökkentés
 • Megjelent a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Kormány egyetért azzal, hogy azok a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek.

   

  A természetbeni támogatás forrásbiztosításához felmérést végeznek a kormányhivatalok a nem vezetékes gázzal vagy távfűtéssel fűtő háztartások településenkénti számáról, amelyet a Statisztikai Hivatal ellenőriz.

  A Kormány a felmérés keretében lehetővé teszi, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások

  2018. október 15-ig bejelentsék igényüket.

  Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető és benyújtható a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél-eligazítójánál munkaidőben, a kihelyezett ügyfélfogadásokon ügyfélfogadási időben. 
  A nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról is,
  de Csákváron az adóértesítésekkel egyidőben a postaládákban is elhelyezzük azokat. A benyújtás elektronikusan csak elektronikusan aláírt formában joghatályos! (https://epapir.gov.hu/https://niszavdh.gov.hu/indexhttps://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) Az önkormányzatok összesítik és haladéktalanul továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a határozat értelmében

  1. a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
  2. b) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
  3. c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

  A helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről a belügyminiszter tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára.

   

  Tóth Jánosné

  címzetes főjegyző


 • Ügyfélszolgálati zárva tartás!


 • Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a
  Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Bodméri Kirendeltsége
  2018. július10-én kedden
  ZÁRVA tart.


  Megértésüket köszönjük !

 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2018. június 27-én (szerdán) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolójáról
  3. Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról
  4. Aktuális ügyek

  Zárt:
  1. Bodmér Község Díszpolgára kitüntető cím adományozása
  2. Kulturált Környezetű Lakóház elismerő cím adományozása

  Bodmér, 2018. június 22.  Katona László
  polgármester

 • Bodméri zenés nyáresték és családi nap
 •  

   

 • Felhívás kitüntető címre történő javaslattételre


 • A Képviselő-testület 18/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete alapján "Bodmér település díszpolgára" kitüntető címet és "Kulturált környezetű lakóház" elismerő címet adományoz, melyre az ajánlásokat, javaslatokat 2018. június 20-ig írásban kérjük eljuttatni az Önkormányzati Hivatalba, vagy személyesen a polgármesternek. Bodmér település díszpolgára kitüntető cím olyan személy részére adományozható, aki a település gazdasági gyarapodását, további fejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését, annak tiszteletben tartását szolgáló, vagy a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek, akinek a személye, vagy tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Bodmér településhez. Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozható: a településen családi házzal, sorházi lakással, vagy egyéb lakással rendelkező magánszemély - beleértve az ingatlantulajdonost és más, az ingatlant egyéb jogcímen jogszerűen használó személyt - részére az ingatlan és környéke falusi környezetnek megfelelő, tiszta, rendezett állapotára, harmonikus, kulturált megjelenésére tekintettel. Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy környezetében van olyan személy, aki kiérdemelte valamelyik kitüntetést, saját szavaival néhány mondatban szíveskedjen leírni és beadni javaslatát. A díjak odaítéléséről a polgármester javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt, átadásukra a Falunapi ünnepségen kerül sor.

  Bodmér Község Önkormányzata

 • Közérdekű közlemény: • A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében, 2018. június 10-22 között. A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.
  A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.
  A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.
  A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.
  A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok keretei között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

  Kérjük a lakosság megértését!


 • GÁZSZÜNET!


 • Az FGSZ Földgázszállító Zrt, a szállítói vezetéken karbantartási munkálatokat fog végezni, ezért

  Bodmér településen
  2018. június 12-én (kedden) 07.00-19.00 óráig
  a gázszolgáltatás szünetel !

  A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves megértésüket kérjük!


 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2018. május 30-án (szerdán) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Rendőrség beszámolója Bodmér Község közbiztonságának helyzetéről
  3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
  4. 2017. évi belső ellenőri összefoglaló jelentésről
  5. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásáról
  6. Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  7. Tájékoztató a gyermekek nyári étkeztetéséről
  8. Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről
  9. A Csabdi Református Egyházközség és az Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodásról
  10. Augusztus 19-i Falunapi programról
  11. Aktuális ügyek

  Bodmér, 2018. május 25.  Katona László
  polgármester
 • Felhívás kitüntető címre történő javaslattételre


 • A Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete alapján "Bodmér település díszpolgára" kitüntető címet és "Kulturált környezetű lakóház" elismerő címet adományoz, melyre az ajánlásokat, javaslatokat 2018. június 16-ig írásban kérjük eljuttatni az Önkormányzati Hivatalba, vagy személyesen a polgármesternek. Bodmér település díszpolgára kitüntető cím olyan személy részére adományozható, aki a település gazdasági gyarapodását, további fejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését, annak tiszteletben tartását szolgáló, vagy a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek, akinek a személye, vagy tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Bodmér településhez. Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozható: a településen családi házzal, sorházi lakással, vagy egyéb lakással rendelkező magánszemély - beleértve az ingatlantulajdonost és más, az ingatlant egyéb jogcímen jogszerűen használó személyt - részére az ingatlan és környéke falusi környezetnek megfelelő, tiszta, rendezett állapotára, harmonikus, kulturált megjelenésére tekintettel.
  Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy környezetében van olyan személy, aki kiérdemelte valamelyik kitüntetést, saját szavaival néhány mondatban szíveskedjen leírni és beadni javaslatát. A díjak odaítéléséről a polgármester javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt, átadásukra a Szent István napi ünnepségen kerül sor. Kérjük a lakosságot, hogy az indoklást tartalmazó kitüntetési javaslataikat úgy tegyék meg, hogy azok 2018. június 16-án éjfélig beérkezzenek!

  Bodmér Község Önkormányzata • 07407050 kódszámú vadászterület hirdetménye

 • Kattintson ide!

 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2018. április 25-én (szerdán) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásról
  2. Az önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  4. Szakmai beszámoló a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységről
  5. Tájékoztató a falugondnoki alapképzésről
  6. Pro Vértes Nonprofit Kft kérelméről
  7. Tájékoztató a WiFi4EU kezdeményezésről
  8. Aktuális ügyek

  Bodmér, 2018. április 20.  Katona László
  polgármester
 • Hirdetmény Haszonbérlet kifizetéséről

 • Kattintson ide!

 • Országgyűlési képviselők választása - 2018. április 8. - Kattintson a képre a tudnivalókért!

 • Választás 2018

 • Kormányablak zárva tartásáról


 • Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bicskei Járási Hivatala
  KORMÁNYABLAK OSZTÁLYA
  2018. március 29-én, csütörtökön technikai okok miatt 13.00 óráig zárva tart, az ügyfélfogadás 8.00 – 13.00 óráig szünetel.

  Az ügyfélfogadás rendje ezen a napon:
  csütörtök 13:00 – 18:00

  Türelmüket köszönjük!
  2018. március 23.

  Szabó Gábor s. k.
  hivatalvezető

 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2018. március 28-án (szerdán) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Belső ellenőri szerződésről
  3. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
  4. Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztőségének beszámolója
  5. Tájékoztató az Önkormányzatot érintő kötelező döntésekről
  6. Magyar Sándor utca telekhatár rendezéséről
  7. Aktuális ügyek


  Bodmér, 2018. március 23.  Katona László
  polgármester

 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2018. február 28-án (szerdán) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
  3. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságnak adott támogatás felhasználásáról
  4. Az Ercsi Református Gyülekezet elszámolásáról
  5. A Minority SafePack – „Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” kezdeményezéshez történő csatlakozásról
  6. Veszélyes útszakasszá nyilvánításról
  7. Aktuális ügyek


  Bodmér, 2018. február 23.  Katona László
  polgármester

 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2018. február 7-én (szerdán) 17.00 órakor

  KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
  2. Tájékoztató a pályázatok előkészítéséről
  3. Egyebek


  Bodmér, 2018. február 2.  Katona László
  polgármester

 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2018. január 31-én (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Településképi rendelet módosítása
  3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésére vonatkozó tervezet megvitatása
  4. Iskolai körzethatár véleményezése
  5. A kárpátaljai magyar diákok táboroztatásához nyújtott támogatás elszámolásáról
  6. A Magyar Sándor utca telekhatár kitűzéséről
  7. Patakmeder tisztításról és fakivágásról
  8. Aktuális ügyek


  Bodmér, 2018. január 25.  Katona László
  polgármester


 • Jótékonysági felhívás
 •  


 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. december 20-án (szerda) 16.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Településképi Arculati Kézikönyvről
  3. Településképi rendeletről
  4. 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervről
  5. Tájékoztató a Könyvtár hatósági ellenőrzéséről
  6. Vértesacsa, Vértesboglár és Bodmér szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszerrel kapcsolatos megállapodási kötelezettségről
  7. Aktuális ügyek

  Zárt ülés
  1. Javaslattétel Fejér Megyei Önkormányzati díjakra


  Bodmér, 2017. december 14.


  Katona László
  polgármester


 • Tisztelt Lakosság!


 • Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az orvosi ügyeletet működtető egészségügyi szolgáltató a lakosság magasabb szintű tájékoztatása érdekében internetes honlapot hozott létre.

  A honlap elérhető a következő linken: www.orszagosorvosiugyeletbicske.hu

  Tisztelettel:

  Katona László
  polgármester

 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. november 29-én (szerda) 16.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási ügyek – integrált közszolgáltatás megteremtésének koncepciója
  3. Hulladékszállítási közszolgáltatásról
  4. Orvosi ügyelet működési költségéhez való hozzájárulásról
  5. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása
  6. 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
  7. Beszámoló a Társulás működéséről
  8. Aktuális ügyek

  Zárt ülés
  1. Szociális célú tüzelőanyag támogatási kérelmek elbírálása
  2. Döntés a karácsonyi települési támogatásról


  Bodmér, 2017. november 24.

  Katona László
  polgármester


 • dr. Takács Jánosné kitüntetése

 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. november 13-án (hétfő) 16.00 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :
  1. Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  2. A köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről
  3. A Bodmér 02/33 hrsz-ú ingatlant érintő cseréről
  4. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetési helyzetről
  5. Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról
  6. Aktuális ügyek

  Zárt ülés:
  1. A köztisztviselők illetményének hozzájárulásáról


  Bodmér, 2017. november 10.


  Katona László
  polgármester


 • 2017.10.27. BODMÉRI VÍZFOLYÁS RENDEZÉSE - Előzetes vizsgálat
 • IDE KATTINTVA letölthető!


 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. október 25-én (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :
  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotásáról
  3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos rendeletalkotásról
  4. Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről
  5. Hó eltakarítási feladatra szerződés kötése
  6. Idősek és gyermekek karácsonyi támogatása
  7. Hulladékszállítási közszolgáltatásról
  8. Települési Arculati Kézikönyv hatósági véleményeztetésre bocsátása
  9. Magyar Államkincstár utóellenőrzési intézkedési tervének végrehajtása
  10. Aktuális ügyek


  Bodmér, 2017. október 20.


  Katona László
  polgármester


 • Lomtalanítási Felhívás


 • Értesítjük Bodmér Tisztelt lakosságát, hogy az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

  2017. október 31-én (kedden) térítésmentes LOMTALANÍTÁST végez az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére

  Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál feleslegessé vált hulladék, darus gépjárművet nem igénylő berendezési tárgy, ingatlanonként maximum 2 m3.
  Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, üveggyapot, festék, hígítók), elektronikai hulladék (pl. TV, hűtő, mosógép), építési törmelék, zöldhulladék, kommunális hulladék, szelektív hulladék.

  Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer halad el.

  Információval ügyfélszolgálatunk az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen, a 34/600-700 telefonszámon, valamint a Tatabánya, Fő tér 18/e. ügyfélszolgálati irodánkban személyesen áll rendelkezésére.

  Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük.

  NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. szeptember 27-én (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :
  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  1. Bodmér Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak bővítéséről
  2. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása és a Közbeszerzési Terv módosítása
  3. Külterületi utak elnevezése
  4. Gyermekek szünidei étkeztetéséről
  5. Magyar Államkincstár utóellenőrzési jelentése és a Kincstár által elfogadott intézkedési terv
  6. Hulladékszállítási közszolgáltatásról
  7. Tájékoztató a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról
  8. Aktuális ügyek
  - Tájékoztató közműfejlesztési hozzájárulásról


  Bodmér, 2017. szeptember 19.


  Katona László
  polgármester


 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. szeptember 12-én (kedd) 18.00 órakor

  LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart,
  melyre ezúton tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :
  1./ Településképi Arculati Kézikönyv véleményezése
  2./ Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról

  Kérem a lakosságot, hogy minél többen véleményezzék a település arculatát hosszú távon meghatározó terveket!

  Bodmér, 2017. szeptember 6.

  Katona László
  polgármester


 • Meghívó

 • Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
  Bodmér Község Önkormányzata nevében
  FALUNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE

  2017. augusztus 19.
  Helyszín: Faluház udvara

  PROGRAMOK:
  16:00 Sihell Ferry és Henna műsora
  16:45 Polgármester ünnepi köszöntője
  • Új kenyér megáldása, megszentelése
  17:00 Magic Hajnalka bűvésziskolája
  17:45 Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozása
  • Díszpolgári kitüntető cím adományozása
  18:00 Palcsó Tamás előadása
  18:45 Szári Tánccsoport műsora
  19:30 Vacsora
  20:00 Utcabál

  A Vacsorára jegyek elővételben kaphatók Kissné Tolnai Erzsébetnél a Faluházán és a helyszínen
  Egész nap büfé várja a látogatókat.

 • 2017.08.08. Bodmér Község Településképi Arculati Kézikönyv
 • IDE KATTINTVA letölthető!


 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. július 17-én (hétfő) 16.00 órakor

  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :
  1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
  2. Ingatlan vásárlással kapcsolatos döntésekről
  3. Vízrendezés
  4. 88/2017. (VI.8.) határozat visszavonásáról
  5. Tájékoztatás köztartozás mentes adózói adatbázisba való felvételről
  6. Aktuális ügyek

  Zárt ülés
  1. 115/2017. (VI.28.) határozat visszavonásáról

  Bodmér, 2017. július 13.

  Katona László
  polgármester


 • Hulladékszállítási közbeszerzés


 • Bodmér Község Önkormányzata és Vértesboglár Község Önkormányzata települési szilárd (kommunális) hulladék Bodmér és Vértesboglár területén történő begyűjtésére és ártalmatlanítási helyre történő elszállítására vonatkozó koncessziós közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást kíván folytatni. Ennek előkészítéseképpen a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló ajánlati felhívást a települések hivatalos honlapján is közzéteszem:
  Ajánlati felhívás: IDE KATTINTVA olvasható!

  Kapcsolattartó: Dornyiné Sz. Erika ügyintéző
  fax: +36-22-582-310
  e-mail: titkarsag@csakvar.hu

  Csákvár, 2017. július 7.

  Tóth Jánosné s.k.
  címzetes főjegyző


 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. június 28-án (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Kormányzati támogatás felhasználásáról
  3. Alpolgármesteri tisztségről
  4. A házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló rendelet módosítása
  5. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ügyei
  6. Belső ellenőri jelentésről
  7. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  8. Támogatási kérelmekről
  9. Beszámoló pályázatokról
  10. A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázatról
  11. Hulladékszállítási közbeszerzés tanácsadójának kiválasztása
  12. Augusztus 20-i Falunap szervezése
  13. Aktuális ügyek


  Zárt ülés
  1. Bodmér Község Díszpolgára kitüntető cím adományozása
  2. Kulturált Környezetű Lakóház elismerő cím adományozása

  Bodmér, 2017. június 22.

  Katona László
  polgármester


 • 2017.06.13.Álláslehtőség - Munkavezető, parkgondozó beosztás ellátására.
 • IDE KATTINTVA olvasható!


 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. június 8-án (csütörtök) 18.00 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Kérelem az 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat módosítására

  Bodmér, 2017. június 7.

  Katona László
  polgármester


 • Meghívó
 •  


 • Meghívó
 • Tisztelt Lakosok! Bodmér Község Önkormányzata a mellékelt hirdetmény szerint lakossági fórumot szervez.

   

 • Időközi polgármester választás
 • Bodméri Helyi Választási Bizottság határozata IDE KATTINTVA olvasható!

  Határozat polgármesteri szavazólap jóváhagyásáról IDE KATTINTVA olvasható!

  Határozat polgármester jelölt nyilvántartásba vételéről IDE KATTINTVA olvasható!

  A polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát megállapító határozat IDE KATTINTVA olvasható!


 • Meghívó
 •  


 • 2017.05.23. Bodmér településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata - előzetes tájékoztatás
 • IDE KATTINTVA olvasható!


 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. május 24-én (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Bodmér Község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló
  3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésről szóló rendelet felülvizsgálata
  4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
  6. 2016. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása
  7. Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  8. Tájékoztató a gyermekek nyári étkeztetéséről
  9. Beszámoló a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évben végzett tűzvédelmi tevékenységéről
  10. Tájékoztató a község köztisztasági helyzetéről
  11. Szakmai beszámoló a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységről
  12. Hulladékszállítási közszolgáltatás felmondása
  13. Aktuális ügyek

  Zárt ülés
  1. Támogatás felhasználása  Bodmér, 2017. május 19.

  Biró Dénesné
  alpolgármester


 • Felhívás kitüntető címre történő javaslattételre
 • A Képviselő-testület 18/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete alapján "Bodmér település díszpolgára" kitüntető címet és "Kulturált környezetű lakóház" elismerő címet adományoz, melyre az ajánlásokat, javaslatokat 2017. június 18-ig írásban kérjük eljuttatni az Önkormányzati Hivatalba, vagy személyesen az alpolgármesternek. Bodmér település díszpolgára kitüntető cím olyan személy részére adományozható, aki a település gazdasági gyarapodását, további fejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését, annak tiszteletben tartását szolgáló, vagy a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek, akinek a személye, vagy tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Bodmér településhez. Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozható: a településen családi házzal, sorházi lakással, vagy egyéb lakással rendelkező magánszemély - beleértve az ingatlantulajdonost és más, az ingatlant egyéb jogcímen jogszerűen használó személyt - részére az ingatlan és környéke falusi környezetnek megfelelő, tiszta, rendezett állapotára, harmonikus, kulturált megjelenésére tekintettel.
  Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy környezetében van olyan személy, aki kiérdemelte valamelyik kitüntetést, saját szavaival néhány mondatban szíveskedjen leírni és beadni javaslatát. A díjak odaítéléséről a polgármester javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt, átadásukra a Szent István napi ünnepségen kerül sor. Kérjük a lakosságot, hogy az indoklást tartalmazó kitüntetési javaslataikat úgy tegyék meg, hogy azok 2017. június 18-án éjfélig beérkezzenek!

  Bodmér Község Önkormányzata

 • 2017.04.21. Hirdetmény (Bodmér 0372 hrsz osztatlan közös tulajdon hirdetménye)
 • IDE KATTINTVA olvasható!


 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. április 26-án (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló rendelet elfogadása
  3. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016-ban végzett tűzvédelmi tevékenységéről
  4. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásról
  5. Hulladékszállítási közszolgáltatás biztosításáról
  6. Tájékoztató bizottság létrehozásáról
  7. Aktuális ügyek  Bodmér, 2017. április 18.

  Biró Dénesné
  alpolgármester


 • Toborzó
 • toborzo

 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. április 7-én (péntek) 18.80 órakor

  KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  A közmeghallgatás témája:

  1. Központi támogatás felhasználásáról
  2. Pályázati lehetőségekről
  3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésről

  Kérem, hogy a közmeghallgatáson részt venni szíveskedjen.  Bodmér, 2017. április 4.

  Biró Dénesné
  alpolgármester


 • Mobil Katonai Toborzó Csoport
 • IDE KATTINTVA olvasható!


 • Meghívó

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. március 29-én (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. A házasságkötés során fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása
  3. Ellátási Szerződés módosításáról
  4. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
  5. A 2017. évi igazgatási szünetről
  6. Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról
  7. Gépjármű-használati szabályzatról
  8. Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztőségének beszámolója
  9. Adóhatósági beszámoló
  10. Aktuális ügyek

  Zárt:
  1. Támogatás felhasználásáról  Bodmér, 2017. március 24.

  Biró Dénesné
  alpolgármester


 • Hirdetmény (Vértesi Sólyom Bérkilövő Vadásztársaság)
 • IDE KATTINTVA olvasható!


 • Állásajánlat (parkgondozó)
 • IDE KATTINTVA olvasható!


  Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. február 24-én (pénteken) 16.00 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Megállapodás kötése házi segítségnyújtásra
  3. Védőnői feladatellátásról
  4. Településképi arculati kézikönyv elkészítéséről és településképi rendelet megalkotásáról
  5. Kormányhivatal javaslatáról
  6. Aktuális ügyek


  Bodmér, 2017. február 23.

  Biró Dénesné
  alpolgármester


  Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. február 22-én (szerdán) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Megállapodás kötése házi segítségnyújtásra
  3. A települési támogatásokról szóló 2/2015. (II. 26.) rendelet felülvizsgálatáról
  4. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
  5. Védőnői feladatellátásról
  6. Településképi arculati kézikönyv elkészítéséről és településképi rendelet megalkotásáról
  7. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról
  8. Gépjármű használati szabályzatról
  9. Aktuális ügyek

  ZÁRT ülés:

  1. Támogatás felhasználásáról  Bodmér, 2017. február 17.  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere


 • 02.20. Építéshatóság zárva tartása
 • IDE KATTINTVA olvasható!


 • 02.08. Tájékoztatás madárinfluenzáról
 • IDE KATTINTVA olvasható!

 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2017. január 25-én (szerdán) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Az egészségügyi alapellátási körzet kialakításáról szóló rendelet elfogadása
  3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása
  4. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
  5. Belső ellenőrzésre szerződéskötés
  6. A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének változásáról
  7. Beszámoló a kárpátaljai fiatalok támogatásáról
  8. Vis maior pályázat kivitelezői szerződésről
  9. Közterületnév pontosításáról
  10. Védőnői feladatellátásról
  11. Aktuális ügyek


  Bodmér, 2017. január 20.


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere


 • 01.18.Mammográfiás szűrő kamion
 • IDE KATTINTVA olvasható!


 • 01.18. Kórházi látogatási tilalom! - Influenzajelentés
 • IDE KATTINTVA olvasható!

 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2016. november 30-án (szerdán) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
  2. Közterületek filmforgatás célú használatáról szóló rendelet felülvizsgálata
  3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  4. Iskolai körzethatárok véleményezése
  5. Beszámoló a Társulás működéséről
  6. Szociális alapszolgáltatások 2017. január 1-jével történő ellátása
  7. Gyepmesteri feladatellátási megállapodás
  8. 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
  9. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása
  10. Településrendezési eszközök megalkotásáról
  11. Vis maior pályázat, árajánlatok elbírálása
  12. Adósságkonszolidációs pályázatról
  13. Belső ellenőrzési jelentésről
  14. Aktuális ügyek

  Zárt ülés

  1. Döntés a szociális célú tüzelőanyagról
  2. Javaslattétel Fejér Megyei kitüntető címekre  Bodmér, 2016. november 25.


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere

 • Tákékoztató orvosi ügyeleti ellátásról

 • TISZTELT LAKOSOK!

  A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön.
  Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:
  2016. december 01-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására
  DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.

  A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:
  - A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt, ill. biztosít szakszerű tanácsadást)
  - Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)

  Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű betegutakon át jut ellátáshoz.

  2016. DECEMBER 01-TŐL

  az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:

  ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104
  06-703-703-104

  Mentőszolgálat /mentési hívószám: 104 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2016. november 9-én (szerdán) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Társulási Megállapodás IV. módosítása
  2. Területi védőnői feladatellátási megállapodás
  3. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programja
  4. Szociális alapszolgáltatások 2017. január 1-jével történő ellátása
  5. Aktuális ügyek


  Bodmér, 2016. november 4.


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere

 • Bűnmegelőzési hirdetmény Mindenszentek és Halottak napjára (kattintásra nagyítható)
 • aug.20.

 • 07407050 kódszámú vadászterület hirdetménye
 • IDE KATTINTVA olvasható!

 • MEGHÍVÓ! Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezete Fórum
 • IDE KATTINTVA olvasható!

 • Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 141/2016. (IX.29.) önkormányzati határozata


 • Felhívás a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson való részvételre

  A Fejér Megyei Közgyűlés határozott véleménye, hogy a 2016. október 2-ára kitűzött népszavazás bel- és pártpolitikán felül álló nemzeti ügy. Olyan horderejű kérdésben kell a választópolgároknak állást foglalniuk, amely kérdésre adott válasz hosszú távra meghatározhatja majd egész Fejér megye, de tágabb értelemben valamennyi magyar ember jövőjét.

  A népszavazás sikerének záloga, hogy mindenki éljen a véleménynyilvánítás ezen eszközével és vegyen részt a referendumon.

  Fentiekre tekintettel a Fejér Megyei Közgyűlés nyomatékosan kéri Fejér megye valamennyi népszavazásra jogosult állampolgárát, aki hazája sorsáért aggódik, és azért felelősséget vállalni is akar, hogy vegyen részt a népszavazáson.

  A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a nyilvánosság minden lehetséges eszközével élve tolmácsolja és képviselje a testület álláspontját, felhívva a megye választópolgárait a népszavazáson való részvételre.

  Dr. Molnár Krisztián s.k.
  a közgyűlés elnöke

 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2016. szeptember 28-án (szerdán) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, valamint a vonatkozó rendelet módosítása
  3. Hatályos rendeletek felülvizsgálata
  4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
  5. A közművelődésről szóló rendelet megalkotása
  6. Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  7. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletről
  8. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletről
  9. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadása
  10. Csatlakozás a 2017. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz
  11. A szabolcsi jégverés károsultjainak támogatása
  12. Falugondnoki szolgálat 2016. év I. és II. negyedévi elszámolása
  13. A pályázati támogatással beszerzett társulási kisbusz önerejének Csákvár Város Önkormányzata általi átvállalása
  14. A Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása
  15. Tájékoztató a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű felhívásról
  16. Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról
  17. Aktuális ügyek


  Bodmér, 2016. szeptember 23.


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere


 • Ingatlanárverezési hirdetmény (Berdó Levente)

 • IDE KATTINTVA olvasható!

 • 09.10. Erdőlátogatási korlátozás


 • A képre kattintva olvashatók a 2016. október 2-án tartandó Országos Népszavazás tudnivalói

 • Népszavazás 2016

 • MEGHÍVÓ (kattintásra nagyítható)
 • aug.20.

 • Felhívás önkormányzati rendelet véleményezésére

 • A rendelet teljes szövege IDE KATTINTVA olvasható!


 • 07403260 kódszámú vadászterület közgyűlése!

 • IDE KATTINTVA olvasható!

 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2016. július 28-án (csütörtök) 17.00 órakor

  rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Vis maior pályázat
  2. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről
  3. Adósságkonszolidációs pályázatról
  4. Gördülő Fejlesztési Tervek véleményezése

  Bodmér, 2016. július 27.


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere


 • Vadászterület Közgyűlés!

 • IDE KATTINTVA olvasható!

 • Közszolgálati tisztviselők napja
 • ksznap

 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2016. június 30-án (csütörtök) 16.00 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Tájékoztató az adósságkonszolidációs pályázatról
  3. Kárpátaljai magyar fiatalok támogatásáról
  4. Vagyongazdálkodásra vonatkozó dokumentumok felülvizsgálatáról
  5. Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet felülvizsgálatáról
  6. Településrendezési eszközök felülvizsgálatáról
  7. Csákvár Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése
  8. A közművelődésről szóló rendelet társadalmi vitára bocsátásáról
  9. Az augusztus 20-ai Falunap szervezése
  10. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatáról
  11. Törzskönyvi nyilvántartás módosítása
  11. Aktuális ügyek
  - Tájékoztató a falugondnoki busz nyári üzemeléséről

  Zárt ülés:
  1. Bodmér Község Díszpolgára kitüntető cím adományozása
  2. Kulturált Környezetű Lakóház elismerő cím adományozása  Bodmér, 2016. június 24.


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere

 • Hőségriasztás

 • Tisztelt Lakosság!

  Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ- összes tényező számbavétele alapján készített- szakmai ajánlásait figyelembe véve Dr. Szentes Tamás országos tiszti főorvos: az ország egész területére vonatkozóan
  2016. június 23-án 00:00 órától 2016. június 26-án 24. 00 óráig 2. fokú hőségriasztást rendelt el.
  A hőségriasztást a tartósan igen magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekedett egészségi kockázatok teszik indokolttá.
  A várható hőmérséklet nem csak egészségügyi szempontból okozhat problémát, hanem az infrastruktúra egyes elemeinek (áram-, és vízellátás, közlekedés stb.) működési zavarait is eredményezheti.
  Az előrejelzési adatok változása esetén, a készültség időtartamának meghosszabbításáról, illetve fokozat emeléséről újabb tájékoztatást küldök.
  Ennek hiányában a riasztás 2016. június 26-án 24.00. órakor automatikusan érvényét veszíti.

  Balogh István
  polgármester

 • Menetrendváltozás
 • falugondnok

 • Nyári diákmunka

 • Felhívjuk a nappali tagozaton tanuló 16-25 év közötti diákok figyelmét, hogy Bodmér Község Önkormányzatánál július, augusztus hónapban ismét lehetőségük lesz nyári diákmunkát végezni az önkormányzat alkalmazásában az önkormányzati intézményekben, illetve a polgármesteri hivatalban. A foglalkoztatás napi 4 és 6 órában történik, a bruttó munkabér 4 órás foglalkoztatás esetén: 55.500.-Ft, míg a 6 órás foglalkoztatás bruttó bére: 83.250.-Ft. A munkára jelentkező diákoknak először Bicskén kell regisztráltatniuk magukat a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál (Munkaügyi Kirendeltség) a Bicske, Kisfaludy u.50. szám alatt.

  A diákoknak szükséges magukkal vinni az alábbi okiratokat:
  - személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya
  - diákigazolvány (a diákigazolvány helyett az iskolai bizonyítvány is elfogadható)

  Az önkormányzatnak egy szabott létszámkerete van, így érkezési sorrendben tudjuk elfogadni a jelentkezéseket.
  Szeretettel várjuk a dolgozni kívánó diákok jelentkezését!

  Balogh István
  polgármester

 • Felhívás

 • Tájékoztatjuk Bodmér község Lakosságát, hogy az augusztus 20-i ünnepség keretében átadásra kerülő "Bodmér település díszpolgára" kitüntető címre 2016. június 15-éig lehet javaslatot tenni. A méltatást tartalmazó, írásban benyújtandó javaslatot Balogh István László polgármester részére (8080 Bodmér Vasvári Pál u. 58.) kell eljuttatni.

  Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2003. (VI. 26.) "Bodmér település díszpolgára" cím adományozásáról szóló rendelete a következőket tartalmazza:

  "Bodmér település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Vannak olyan személyiségek, akik a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve nyújtottak, olyanok, akiknek személye vagy tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Bodmér településhez.
  A díszpolgári címmel az önkormányzat adózni kíván a személyeknek, kifejezve a település elismerését példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért."

  Évente legfeljebb egy élő és egy elhunyt személy részére adományozható a kitüntető cím.

  Javaslatot tehetnek az önkormányzat tisztségviselői, bizottságai, települési képviselő, településen működő civil szervezet, egyház, intézmény és magánszemélyek.

  Balogh István László sk.
  polgármester

 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2016. május 25-én (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Rendőrség és Polgárőrség beszámolója Bodmér Község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
  3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról
  4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendelet elfogadása
  5. 2015. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása
  6. Vagyonkataszter tartalmának aktualizálása
  7. Beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  8. A Csákvári Önkormányzati Társulás feladatellátásáról
  9. Falugondnoki szolgálat negyedéves elszámolása
  10. Falugondoki szolgálatról
  11. Törzskönyvi nyilvántartás módosítása
  12. Aktuális ügyek

  Bodmér, 2016. május 17.


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere

 • HIRDETMÉNY ÜGYSEGÉDI REND VÁLTOZÁSÁRÓL
 • Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala heti rendszerességgel megtartott ügysegédi ügyfélfogadása 2016. május 10. napjától változik.

  A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó Csákvár, Bodmér, Gánt és Vértesboglár településeken az ügyfélfogadás az alábbiak:
  CSÁKVÁR__________________________________________________
  Ügyfélfogadás helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
  Ügyfélfogadás ideje: Kedd: 8.00 – 9.30
  Csütörtök: 8.00 – 12.00

  BODMÉR___________________________________________________
  Ügyfélfogadás helye: Bodmér Község Önkormányzata, 8080 Bodmér, Vasvári Pál út 58.
  Ügyfélfogadás ideje: Kedd: 11.00 – 12.00

  GÁNT______________________________________________________
  Ügyfélfogadás helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltsége, 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.
  Ügyfélfogadás ideje: Csütörtök: 13.00 – 15.00

  VÉRTESBOGLÁR____________________________________________
  Ügyfélfogadás helye: Művelődési Ház, 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
  Ügyfélfogadás ideje: Kedd: 13.30 – 14.30

  Ügyintéző: Bagoly Lajosné (mindegyik településen)
  Elérhetőségei:
  Telefon: Csákvár: 22/582-310/16 mellék
  Bodmér: 22/354-095
  Gánt: 22/375-116
  Vértesboglár: 22/582-088
  E-mail címe: bagoly.lajosne@bicske.fejer.gov.hu

  A települési ügysegéd feladatai
  A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.
  A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez.
  A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:
  - Lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása
  - Lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása.
  - Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei
  - Szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása, különösen:
  • aktív korúak ellátás jogosultságának megállapítása kérelem
  • egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem
  • ápolási díj megállapítási iránti kérelem
  • közgyógyellátással kapcsolatos kérelem.
  - Egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása
  - Az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.),
  - Helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel.
  - Egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén.
  - Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés.
  - Fentieken kívül a Fejér Megyei Kormányhivatalban igényelhető ellátások (pl.: családtámogatás) kérelem ügyében közreműködés.

  A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségségével valamennyi állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés.

  Bicske, 2016. május 4.


  Szabó Gábor
  járási hivatalvezető  __________________________________________________________________________

 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2016. április 27-én (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Az adózás rendjéről szóló 12/2011.(XII.12.) rendelet felülvizsgálata
  3. Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztőségének beszámolója
  4. Tájékoztató a község köztisztasági helyzetéről
  5. Törzskönyvi nyilvántartás módosítása
  6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
  7. Aktuális ügyek
  - Falco Sopron Kft felajánlásának elfogadása (paddal egybeépített kültéri asztal)

  Bodmér, 2016. április 25.


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere


 • Toborzó futás
 • Toborzó • A VÉRTESI SÓLYOM BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSASÁG közleménye
  IDE KATTINTVA olvasható! • Álláshirdetés

  Települési feladatok ellátására munkaerőt keresünk!


  Elvárás:
  -B kategóriás jogosítvány,
  -minimum 3 éves vezetési gyakorlat
  -jó fizikai állóképesség
  -430-as damilos fűkasza használatának ismerete
  Fizetés: bruttó 130.000,- Ft/hó Három hónap próbaidő után emelés lehetséges!
  Jelentkezés: írásos önéletrajzzal Balogh István László polgármesternek címezve, 8080 Vasvári Pál u. 58. vagy hivatal@bodmer.hu
  Telefon: 0620/344-62-40


 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2016. március 30-án (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.


  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
  3. Törzskönyvi nyilvántartás módosítása
  4. Pályázatíró megbízása
  5. Közösségi tér pályázatról
  6. Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendkívüli tagíj kérelme
  7. Aktuális ügyek
  Bodmér, 2016. március 25.


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere


 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2016. február 3-án (szerda) 17.00 órakor

  KÖZMEGHALLGATÁST tart melyre ezúton
  tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  A közmeghallgatás témája:
  - A 2016. évi költségvetés tervezetének ismertetése
  - Lakossági bejelentések, megbeszélések

  Kérem, hogy a közmeghallgatáson részt venni szíveskedjen!


  Bodmér, 2016. január 29.


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere

 • Országos Egészségügyi Információs és Betegsegítő Központ


 • Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamintjogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

  www.betegutegyesulet.hu
  betegutegyesulet@gmail.com
  Telefonszám:
  70-884-5879
  70-389-4178

 • MEGHÍVÓ

 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2015. november 25-én (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :

  1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  2. Adórendeletek felülvizsgálata
  3. Beszámoló a pénzkezelés szabályosságáról, valamint a bizonylati rend és okmányfegyelem betartása tárgyú Belső Ellenőri Jelentés alapján készült Intézkedési Tervben foglaltak
  4. Hozzájárulás a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
  5. Hozzájárulás a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban a vezetői illetménypótlék megállapításáról rendelet megalkotásához
  6. Iskolai körzethatárok véleményezése
  7. A 2016-2020 évi stratégiai ellenőrzési terv és 2016. évi belső ellenőrzési terv
  8. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  9. A képviselő-testület 2016. évi munkaterve
  10. Tájékoztató a Fejér megyei díjakra történő javaslattételről
  11. Falugondoki busz III. negyedévi elszámolása
  12. Aktuális ügyek
  a) Tájékoztató a település 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó pályázati elképzeléseiről

  Zárt ülés
  1. Döntés szociális célú tüzelőanyagról


  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere


 • EBÖSSZEÍRÁS

 • Tisztelt Bodméri Ebtartók!

  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Átv.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat három évente köteles ebösszeírást végezni. Ismeretes Önök előtt az is, hogy községünkben a 8/2015. (VIII. 14.) számú önkormányzati rendelet értelmében 2016. január elsejétől az ebtulajdonosok ebrendészeti hozzájárulást kötelesek fizetni. E kötelezettségek teljesítése érdekében kérem szíves együttműködésüket, és egyben tájékoztatom Önöket az összeírás menetéről.
  Az ebösszeírás kiterjed
  - minden élő kutyára, függetlenül attól, hogy az állat mikrochippel el van-e látva, illetve, hogy az állatorvoshoz korábban be lett-e jelentve, és szerepel-e a központi vagy a helyi nyilvántartásban, továbbá
  - az állatorvosnál korábban már bejelentett, mikrochippel megjelölt, és a nyilvántartásban még szereplő, de időközben elpusztult kutyákra is.

  Az ebösszeírás módja, határideje:
  Az ebösszeírás önbevallással, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és leadásával történik. Az összeírásra szolgáló adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv adatai alapján. A bevallás megtételének határideje 2015. szeptember 18.
  A bevallás elmulasztása sajnos jogkövetkezménnyel jár, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása - az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet alapján - 30.000,– Ft bírsággal sújtható.

  A nyomtatvány beszerzése:
  A kitöltéshez szükséges nyomtatványt – amely kitöltés előtt szabadon sokszorosítható - a Hírmondóval és e tájékoztatóval együtt minden lakcímre eljuttatjuk, de beszerezhetik a polgármesteri hivatalban (Bodmér, Vasvári Pál u. 58.) kedden 8.00 és 12.00 óra között.

  A nyomtatványIDE KATTINTVA letölthető! !

  A kitöltött nyomtatványok leadása:
  A kitöltött adatlapokat az önkormányzat munkatársa az üres adatlap kézbesítését követő 3. – 4. napon összegyűjti. Aki ezt a lehetőséget elmulasztja, a kitöltött adatlapot el kell juttatnia
  - postai úton vagy személyesen (munkaidőben) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalba (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.), vagy
  - személyesen (kedden 8.00 és 12.00 óra között) a polgármesteri hivatalba (Bodmér, Vasvári Pál u. 58.).

  Változások bejelentése:
  Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat (elhullás, lakcímváltozás, szaporulat, új állat érkezése) 15 napon belül írásban bejelenteni. A kitöltéssel, nyilvántartással kapcsolatos kérdésekben az önkormányzati hivatalban (Csákvár, Szabadság tér 9.) állunk rendelkezésükre ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon. Telefonszám: (22) 582 – 310.
  Segítőkészségüket és együttműködésüket előre is köszönöm!

  Bodmér, 2015. szeptember 10.

  Tóth Jánosné
  címzetes főjegyző


  Vízgyűjtő gazdálkodási terv


  A felhívás kattintásra nagyítható!

 • Ajánlati felhívás: Vízjogi engedélyezési terv készítésére

 • Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015. (III.25.) határozata a település vízrendezési tervének elkészíttetéséről

  Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település vízrendezésének megtervezésére - e határozat 1. sz. mellékletébe foglalt, a Beszerzési, anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat szerint készült - ajánlati felhívást tesz közzé. A nyertes pályázó kiválasztása nem jelenti a terv elkészítésének azonnali megrendelését, arra csak akkor kerülhet sor, ha költségének fedezete kormányzati segítséggel biztosított.

  Ajánlattételi felhívás IDE KATTINTVA letölthető! ! • Bírósági ülnökök megválasztása


 • Magyarország köztársasági elnöke 312/2015 (VII. 22.) KE számú határozatában a bírósági ülnökök soron kívüli választását 2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 30. közé eső időtartamra tűzte ki.
  A Bicskei Járási Bíróságra két ülnök és három pedagógus ülnök választása szükséges. Az ülnökök jelölésére a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és társadalmi szervezetek – kivéve politikai pártok – jogosultak, míg a pedagógus ülnököt a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik az aktív, illetőleg a nyugdíjas pedagógusok közül.
  Kérem, hogy amennyiben az ülnökjelölés lehetőségével élni kívánnak, a jelölt személyére vonatkozó információkat 2015. augusztus 14. (péntek) 10 óráig szíveskedjenek az aljegyzo@csakvar.hu aljegyzo@csakvar.hu e-mailcímre megküldeni, vagy a mellékelt nyilatkozatokat kitöltve és aláírva a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán leadni.

  Mellékletek:

  Tájékoztató
  Hirdetmény
  Kérelem
  Hozzájáruló nyilatkozat
  Elfogadó nyilatkozat


 • Tájékoztató

 • Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy a 2014. évi iparűzési adó bevallás határideje 2015. június 1. napja.

  Amennyiben a vállalkozónak adófizetési kötelezettsége keletkezik, azt szintén 2015. június 1-ig kell megfizetnie Csákvár Város Önkormányzata 11736020-15727055-03540000 számú számlaszámára.

  A nyomtatványok a www.csakvar.hu honlapról letölthetők az ÜGYINTÉZÉS/ LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK / ADÓHATÓSÁG NYOMTATVÁNYAI menüpontnál, vagy személyesen kérhetők a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) ügyfélszolgálatán.

  Bodmér, Vértesboglár, Gánt települések iparűzési adó számlaszámai az ÜGYINTÉZÉS/ INFORMÁCIÓ menüpontban találhatóak meg.

  Tájékoztatásul az iparűzési adó mértékek a következők:

  Csákvár: 1,8 %
  Bodmér: 1,7 %
  Vértesboglár 1,9 %
  Gánt 2,0 %

  Felhívjuk a figyelmet az iparűzési adó bevallás és –befizetés határidőre történő pontos teljesítésére, mert annak elmulasztása min. 50.000 Ft-os mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

  Kérjük, hogy a fenti határidőt szíveskedjenek betartani!

  ADÓIRODA
  tel: 582-310/132 mellék • Szociális támogatások

 • Tájékoztató a szociális támogatásokról

  A szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakult. Megváltoztak a központi ellátások és jelentősen kibővültek az önkormányzati települési támogatások. Az alábbi táblázatok (jelentősen leegyszerűsítve!) az új támogatásokat foglalják rendszerbe.


  Munkatársaink a csákvári önkormányzati hivatalban munkaidőben, a bodméri faluházán ügyfélfogadási időben (kedden 8.00 és 12.00 között) minden érdeklődő vagy kérelmező rendelkezésére állnak!

  Tóth Jánosné
  címzetes főjegyző • PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG

 • Pályázati lehetőség
  Nyugdíjasok számára üdülési szolgáltatásra és kedvezményes fürdőbelépőre


  A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez illetve a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nyugdíjasok számára pályázatokat hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány vagy elő- és utószezoni üdülési szolgáltatás vagy kedvezményes fürdő belépő formájában nyújtja. Az elnyert támogatást az első esetben 5000 Ft, a második esetben 2500 Ft önerő befizetésével veheti igénybe a támogatást elnyert személy a http://erzsebetprogram.hu/ oldalon elérhető szolgáltatóknál a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével.
  Pályázhat az a belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, aki rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó melléklet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a pályázó nevére kiállított, 2014. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolás. A pályázat beadási határideje 2015. február 09-e.
  A részletes pályázati kiírások letölthetők a https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=165 és a https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=164 oldalakról. A pályázatra jelentkezni kizárólag elektronikus formában (interneten) benyújtott adatlapon lehet. Tekintettel arra, hogy nem mindenki rendelkezik a szükséges informatikai háttérrel, nyitvatartási időben a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélirányítója segítséget nyújt a pályázat benyújtásában. Aki munkatársunk közreműködését igénybe kívánja venni, kérjük, a 2014. évi nyugdíj igazolását hozza magával, valamint olyan elektronikus levélcímmel rendelkezzen, amelyhez hozzáféréssel bír, mert az elnyert pályázat aktiválásához szüksége lesz rá!

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző


 • Tájékoztatás

 • Tájékoztató a magán pálinkafőzést érintő jogszabályváltozásról

  2015. január l-jétől változott a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályozása.
  A változás lényege, hogy a magánfőző a párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést.

  A bejelentésre vonatkozó formanyomtatvány az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. melléklete.

  2015. január 1-jétől új rendelkezés (Jöt. 64. § (6) bek.), hogy az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000,- Ft, amelyet a magánfőző fizet meg. Ezt legközelebb 2016. év januárjában kell bevallani és megfizetni, a bevallásra szolgáló nyomtatvány a fenti PM rendelet 12. melléklete.

  Csákvár, 2015. január 6.

  Tóth Jánosné sk.
  címzetes főjegyző

 • MEGHÍVÓ


 • Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2014. december 10-én (szerda) 15.30 órakor

  nyilvános ülést tart, melyre ezúton
  szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.


  Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.

  N a p i r e n d :

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  2. Aktuális ügyek
  3. Zárt ülés: Szociális tüzifa kérelmek elbírálása

  Balogh István sk.
  Bodmér polgármestere

  A testületi ülés anyaga IDE KATTINTVA letölthető! ! • TÁJÉKOZTATÁS!
 • Ezúton tájékoztatom, hogy Csongrád és Bács-Kiskun megyében kéknyelv betegség került megállapításra. Az Országos Járványvédelmi Központ védőkörzetet és megfigyelési körzetet jelölt ki. Az Ön illetékességi területe (Bicske, Csákvár, Csabdi, Bodmér, Vértesboglár, Újbarok, Tabajd, Szár, Óbarok, Mány, Gárdony, Felcsút) az ú.n. megfigyelési körzetből az eggyel szigorúbb megítélésű védőkörzetbe került átsorolásra. Ennek megfelelően fogékony állatfajokra azaz kérődzőkre, tehát szarvasmarhára juhra kecskére bivalyra, illetve vadon élő kérődzőkre kiviteli tilalomváltozatlanul fenn áll. A kiviteli tilalom alól, írásos kérelemre, egyéni elbírálás alapján, kedvező esetben a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (8000 Székesfehérvár Csikvári út 15.) adhat felmentést.

  Dr. Halász György
  járási főállatorvos

 • Képviselőtestületi alakuló ülés meghívója és
  anyaga IDE KATTINTVA olvasható!.
 • A Bodméri Helyi Választási Bizottság 16/2014. (X.12.) határozata
  a polgármesterek 2014. évi választásának eredményéről
  IDE KATTINTVA olvasható! • A Bodméri Helyi Választási Bizottság 17/2014. (X.12.) határozata
  a helyi önkormányzati képviselők 2014. évi egyéni listás választásának eredményéről
  IDE KATTINTVA olvasható! • A Bicskei Járási Hivatal Csákvári Kirendeltsége
  települési ügysegédjének ügyfélfogadási rendje BODMÉR településen:


  Az ügyfélfogadás helye és ideje: 8080 Bodmér, Vasvári Pál út 58.
  Kedd: 8.00 - 12.00 óráig


 • Rendeletek véleményezése IDE KATTINTVA olvasható!.


 • Hírmondó választási különszám IDE KATTINTVA olvasható!.


 • Képviselőtestületi ülés meghívója IDE KATTINTVA olvasható!. • Egyenlő Bánásmód Hatóság Hatóság

 • ugyelet

 • A képre kattintva olvashatók a 2014-es Országgyűlési Választások tudnivalói

 • Választás 2014


   
  Adatvédelmi nyilatkozat Webprogramozás és design: Benis Erzsébet